เมนูหลัก

RE.1201INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS
อส.1201หลักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R25042C15411W 
อาจารย์: ดร.ชนิดา กิจวรเมธา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-4-11
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประเภทต่าง ๆ ที่มีดำเนินการอยู่ทั้งในไทย และต่างประเทศ องค์ประกอบ และความรู้เบื้องต้น ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการทำธุรกิจ และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบต่าง ๆ ขั้นต้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต