เมนูหลัก

RE.1210CUSTOMER EXPERIENCE AND RELATIONSHIP MANAGEMENT
อส.1210การจัดการประสบการณ์ และลูกค้าสัมพันธ์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.09:00-12:00R2847M2C15114W 
อาจารย์: ดร.ชนิดา กิจวรเมธา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-1-14
สอบปลายภาค:
Course Description
กระบวนการสร้างกลยุทธ์ และรูปแบบทางธุรกิจ เพื่อสร้างการรับรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และความสัมพันธ์ อันดีระยะยาวกับลูกค้า ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการ องค์ประกอบต่าง ๆ จนถึงการบริการหลังการขาย โดยความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้านั้นช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย สร้างรายได้
สร้างแบรนด์ และในระยะยาวยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่าง ๆ จากการบอกต่อของลูกค้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต