เมนูหลัก

RE.1211FACILITY MANAGEMENT
อส.1211การจัดการทรัพยากรกายภาพ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R28302C15114W 
อาจารย์: อาจารย์ชวลิตร พันธุ์ชมภู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-1-14
สอบปลายภาค:
Course Description
การจัดการทรัพยากรกายภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการองค์กรอย่างบูรณาการ โดยคำนึงถึงผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ เน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรทั้งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และทรัพยากรขององค์กร โดยรวมถึงคน อาคาร เทคโนโลยี และเงินทุน
ผ่านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (People) สภาพแวดล้อม (Place) และกระบวนการทำงาน (Process) รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ในลักษณะเฉพาะขององค์กร ทีมงาน บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้ใช้อาคาร การเพิ่มประสิทธิภาพ
การกำหนดงบประมาณ เพื่อกำหนดนโยบาย และเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน และความปลอดภัยของอาคาร ผ่านการดูแบรักษาเชิงปฎิบัติการ (Preventive Maintenances)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต