เมนูหลัก

RE.1213INFORMATION PROCESSING SYSTEM FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
อส.1213ระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาและการจัดการอสังหาริมทรัพย์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-16:00R2843M2C15114W 
อาจารย์: อาจารย์ชวลิตร พันธุ์ชมภู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-1-14
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการบูรณาการฐานข้อมูล และการวางแผนการควบคุมพัฒนาโครงการ โดยใช้ระบบสารสนเทศ (โปรแกรมสำเร็จรูป)
เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมแต่ละด้านของการดำเนินงานโครงการเบื้องต้น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต