เมนูหลัก

RE.1301RESEARCH FOR REAL ESTATE BUSINESS
อส.1301หลักการวิจัย เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:00R2843M2C15114W 
อาจารย์: อาจารย์ชวลิตร พันธุ์ชมภู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-1-14
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาถึงความสำคัญของการวิจัยในการจัดการการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กระบวนการสร้างแนวความคิด วัตถุประสงค์และการใช้ประโยชน์ในการวิจัยธุรกิจเพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ปัญหา
หรือการลงทุน ศึกษาถึงกระบวนการทำวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ นำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงธุรกิจ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต