เมนูหลัก

RE.1304INTRODUCTION TO JURISTIC PERSON MANAGEMENT
อส.1304หลักพื้นฐานงานนิติบุคคล
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อา.13:00-16:00R25062C15213W 
อาจารย์: อาจารย์ชวลิตร พันธุ์ชมภู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-2-13
สอบปลายภาค:
  020 จ.13:00-16:00RN/AN/AC30030W CLOSED 
อาจารย์: อาจารย์ชวลิตร พันธุ์ชมภู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี30-0-30
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: HM. 
Course Description
พื้นฐานและแนวคิดงานนิติบุคคล ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิติบุคคลในอาคารชุดและหมู่บ้าน การจัดการองค์กรนิติบุคคล การวางผังการบริหารโครงการ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานนิติบุคคล รวมทั้งการบริหารจัดการทางด้านการเงิน
การจัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล และการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา ในการบริหารนิติบุคคล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต