เมนูหลัก

RE.1309INTEGRATED KNOWLEDGE FOR PRODUCT REAL ESTATE DEVELOPMENT
อส.1309สหวิทยาการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R25022C15114W 
อาจารย์: ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-1-14
สอบปลายภาค:
Course Description
บูรณาการองค์ความรู้พื้นฐานแบบองค์รวม เช่น กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การแบ่งผังพื้นที่ เพื่อมาใช้ในการสร้างโครงงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการด้านผลิตภัณฑ์ทางอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้นักศึกษาเกิดการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบการสร้างโครงการจริง โดยใช้องค์ความรู้แบบองค์รวม ที่ได้เรียนมาในการทดลอง เพื่อการปฏิบัติงาน และเป็นฐานเพื่อการปฏิบัติงานจริง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต