เมนูหลัก

RE.1310INTEGRATED KNOWLEDGE FOR MARKETING REAL ESTATE DEVELOPMENT
อส.1310สหวิทยาการ เพื่อการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R25122C15114W 
อาจารย์: ดร.ชนิดา กิจวรเมธา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-1-14
สอบปลายภาค:
Course Description
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาด และการวิเคราะห์ทางการตลาด แบบภาพรวมทั้งระบบ เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงงานแผนการตลาด กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ผู้เรียน ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาด
การวิจัยตลาด การกำหนดกลยุทธ์การตลาด และเครื่องมือที่ใช้ เพื่อปฏิบัติงานจริง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต