เมนูหลัก

RE.1404INTERNATIONAL REAL ESTATE BROKER
อส.1404ธุรกิจนายหน้าระหว่างประเทศ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:00-16:00R2843M2C15114W 
อาจารย์: อาจารย์ชวลิตร พันธุ์ชมภู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-1-14
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =RE.324 
Course Description
กรอบแนวทางของการดำเนินงาน การปฏิบัติวิชาชีพธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ เกณฑ์ ข้อบังคับ เงื่อนไข และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง องค์การหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้อยู่ภายใต้มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ การสร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ
กรอบการสร้างความร่วมมือและวิธีการ การให้และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมในระดับสากล การสร้างเครือข่ายระหว่างภูมิภาค โดยใช้ต้นแบบจากประเทศแล้วมาประยุกต์ใช้


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต