เมนูหลัก

RE.1502TRAINING EDUCATION
อส.1502ฝึกงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต0 (0-0-30)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  001 พฤ.09:00-12:00RN/AN/AC15114W 
อาจารย์: ดร.ชนิดา กิจวรเมธา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-1-14
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สหกิจศึกษา 
Course Description
เข้าสู่ระบบการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ประสาน และตอบรับเข้าไปฝึกงาน การลงเวลาการปฏิบัติงาน การเคารพในกฎระเบียบข้อบังคับของสถานประกอบการ การปฏิบัติงานตามรายละเอียดของงาน (Job Description) ที่ได้รับมอบหมาย
มีการประสานเพื่อการกำหนดแผนการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ และต่อยอดให้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม การแก้ไขปัญหา การเผชิญแรงกดดันต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตของการดำเนินงาน มีการจัดทำรายงานประจำวัน และสรุปผล
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ และร่วมวิเคราะห์ประสิทธิผลของการฝึกงาน โดยตลอดช่วงระยะเวลาของการฝึกงาน ในแต่ละช่วงเวลา ที่จะต้องมีการตกลง จัดสรรกับสถานประกอบการ ก่อนที่จะมีการเริ่มฝึกงานในลำดับต่อไป

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต