เมนูหลัก

EN.243SPECIFIC ENGLISH WRITING FOR HOTEL BUSINESS
อก.243การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  810 อา.08:30-18:30RN/AN/AC40364W 
อาจารย์: อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์
สอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกการตอบจดหมายธุรกิจ การทำบันทึกย่อจากการบรรยายหรือการอ่าน และสรุปรายงานการประชุมที่มีความจำเป็นในแต่ละแผนกของโรงแรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต