เมนูหลัก

RE.1205INTRODUCTION TO CONSTRUCTION DRAWING
อส.1205หลักการอ่านแบบงานก่อสร้างเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.09:00-12:00R25022C1019W 
อาจารย์: ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี10-1-9
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวทางการดำเนินการ เพื่อการสร้างกระบวนการความเข้าใจในการอ่านแบบงานก่อสร้างเบื้องต้น โดยเฉพาะแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมพื้นฐาน เข้าใจความหมายและการเลือกใช้สัญลักษณ์ประกอบแบบได้อย่างเหมาะสม
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูป รายการประกอบแบบ ให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างจริง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต