เมนูหลัก

RE.1206LAWS AND REGULATION FOR REAL ESTATE BUSINESS
อส.1206กฎหมายและข้อกำหนดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 ส.09:00-12:00R25102C1037W 
อาจารย์: อาจารย์ชวลิตร พันธุ์ชมภู
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
10-0-10
10-3-7
10-0-10
สอบปลายภาค:
Course Description
ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรและพัฒนาที่ดิน กฎหมายอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมายด้านพลังงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายภาษี เป็นต้น โดยการศึกษาจะครอบคลุมปรัชญา และแนวคิดที่สำคัญของกฎหมาย
รวมทั้งวิธีการ และปัญหาในข้อกฎหมายที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ การศึกษาที่ครอบคลุมถึงรูปแบบสัญญา การร่างสัญญา และการขจัดข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามสัญญา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต