เมนูหลัก

RE.1207BUSINESS PLAN AND PROJECT FEASIBILITY STUDY FOR REAL ESTATE
อส.1207การจัดทำแผนธุรกิจ และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 ส.09:00-12:00R25062C1037W 
อาจารย์: ดร.ชนิดา กิจวรเมธา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
10-0-10
10-3-7
10-0-10
สอบปลายภาค:
Course Description
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ศึกษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ เช่น SWOT FORCES ศึกษากระบวนการในการจัดทำแผนธุรกิจภายใต้ความสอดคล้องทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเลือกประเภทโครงการที่เหมาะสม
การตลาด และการเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการตัดสินใจพัฒนาโครงการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต