เมนูหลัก

RE.1209PRINCIPLE OF REAL ESTATE MARKETING
อส.1209หลักการตลาดอสังหาริมทรัพย์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 ส.13:00-16:00R25122C1064W 
อาจารย์: ดร.ชนิดา กิจวรเมธา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
10-0-10
10-4-6
10-0-10
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการตลาดที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การศึกษาภาพรวมของตลาด การวิเคราะห์ตลาด ผู้บริโภค และคู่แข่ง การทำความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคโลกาภิวัฒน์และความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนา การสร้างจุดขาย การจัดการส่วนประสมทางการตลาด สินค้าทดแทน รวมถึงจริยธรรมของนักการตลาด


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต