เมนูหลัก

RE.1401PROPERTY IMPROVEMENT MANAGEMENT IN REAL ESTATE BUSINESS
อส.1401การจัดการปรับปรุงสินทรัพย์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.09:00-12:00R25082C1055W 
อาจารย์: ดร.อรุณ ศิริจานุสรณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
10-0-10
10-5-5
10-0-10
สอบปลายภาค:
Course Description
ธุรกิจการปรับปรุงสิ้นทรัพย์เก่าเพื่อการใช้ประโยชน์ที่เปลี่ยนไป หรือปรับปรุงเพื่อการอยู่อาศัยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างรวดเร็วจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งทำเลที่ตั้งที่อยู่ในแหล่งชุมชนที่โครงการสร้างใหม่มีน้อยลง
การศึกษาครอบคลุมการนำสินทรัพย์เก่ามาปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงสร้างอาคารเดิมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ การตรวจเช็คโครงสร้างหลัก การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า การออกแบบตกแต่ง
การปรับปรุงเพื่อการอยู่อาศัยของผู้สูงวัยและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มโอกาสการทำโครงการเพื่อธุรกิจ ที่เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์ชุมชนดั้งเดิมให้น่าอยู่อาศัยอีกด้วย

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต