เมนูหลัก

NU.1101BIOCHEMISTRY
พย.1101ชีวเคมี
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:30-15:30RN/AN/AC1009010W 
อาจารย์: อาจารย์ชลนกุล คำนึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี100-90-10
สอบปลายภาค: 1 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2907
1 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2912
1 ต.ค. 2562 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2911
Course Description
แนวคิดและหลักการทางชีวเคมี โครงสร้างและคุณสมบัติของชีวโมเลกุล หน้าที่สำคัญของชีวโมเลกุล การทำงานของเอนไซม์ เมตาบอลิซึมของสารอาหาร การสังเคราะห์โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก ของเหลวในร่างกาย การควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมในภาวะปกติ
และการเจ็บป่วย กระบวนการสร้างและการสลายของสารอาหาร การควบคุมปฏิกิริยาต่าง ๆ ภายในเซลล์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีให้เกิดประโยชน์ทางการพยาบาล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต