เมนูหลัก

NU.2201FUNDAMENTAL OF NURSING
พย.2201การพยาบาลพื้นฐาน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-12:30R19011L77752W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวนา ขวัญบุญจันทร์
ผศ.ดร.สุมนา โสตติผลอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณวิภา สาครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า
ดร.มาลินี ปั้นดี
อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์
อาจารย์กรพินธุ์ ฤทธิบุตร
อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง
อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร
อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ
อาจารย์นฤมล พรหมภิบาล
อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ
อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์
อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์
อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี77-75-2
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการพยาบาล และเทคนิคปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน โดยใช้ศาสตร์และศิลปะการพยาบาลบนพื้นฐานความเอื้ออาทร ในการดูแลบุคคลแบบองค์รวม ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล ความสุขสบายและปลอดภัย การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การดูแลทางเดินหายใจ
การวัดสัญญาณชีพ การบริหารอาหารและยา การขับถ่ายปัสสาวะ การขับถ่ายอุจจาระ การดูแลบาดแผล การจัดท่า การเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูร่างกาย การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การสวนล้าง การรับใหม่ การจำหน่ายกลับบ้าน
และเมื่อเสียชีวิต การบันทึกทางการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต