เมนูหลัก

NU.1102MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY
พย.1102จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ส.09:30-12:30R19031L46460W 
อาจารย์: อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร
อาจารย์สมศักดิ์ ราหุล
ดร.พิริยาภรณ์ จงตระกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี46-46-0
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
15 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
  012 ส.13:30-16:30R19031L46451W 
อาจารย์: อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร
อาจารย์สมศักดิ์ ราหุล
ดร.พิริยาภรณ์ จงตระกูล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี46-45-1
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
15 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
15 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
Course Description
ประเภท ชนิด รูปร่าง ลักษณะและคุณสมบัติ วงจรชีวิตของจุลินทรีย์และปรสิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์ การติดต่อ การแพร่และกระจายเชื้อ หลักการตรวจและทำลายการเกิดโรค กลไกการต้านทานโรค
การควบคุมป้องกันการติดเชื้อของร่างกาย และการยับยั้งการเจริญเติบโต การใช้ภูมิคุ้มกันเพื่อต้านทานโรค โรคที่เกิดจากจุลชีพ ปรสิตที่ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อย การเกิดโรคและการป้องกันโรคที่มีสัตว์ขาปล้องซึ่งเป็นปรสิตภายนอกร่างกายเป็นพาหะ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต