เมนูหลัก

NU.1103ANATOMY AND PHYSIOLOGY 1
พย.1103กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 1
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.09:00-16:00R19031C1509357W 
อาจารย์: อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ
ดร.ทองปาน บุญกุศล
อาจารย์สถิตย์ วงศ์สุรประกิต
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี150-90-60
สอบปลายภาค: 5 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2814
5 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
5 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
5 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
Course Description
โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์และการปรับตัวเพื่อรักษาความสมดุลในการทำงานของ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบกระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ประสาท ไหลเวียน และหายใจหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต