เมนูหลัก

NU.2306NURSING RESEARCH
พย.2306วิจัยทางการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  012 พ.09:00-12:00R24142C89881W 
  พ.13:00-15:00R24142C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณวิภา สาครินทร์
ดร.กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร
ดร.วราพร ช่างยา
ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ผศ.ดร.สุมนา โสตติผลอนันต์
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์
อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์
อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี89-88-1
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการ กระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายผล
การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การเลือกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล จรรยาบรรณนักวิจัย และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต