เมนูหลัก

NU.1104ANATOMY AND PHYSIOLOGY 2
พย.1104กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 2
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-12:30R19031C90891W 
อาจารย์: ดร.ทองปาน บุญกุศล
อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์
อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ
อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี90-89-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สอบปลายภาค 17 ก.พ. 66 เวลา 09:30 - 12:30 น. 
Course Description
โครงสร้าง หน้าที่ กลไกการทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของระบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์และการปรับตัวเพื่อรักษาความสมดุลในการทำงานของระบบ ย่อยอาหาร ขับถ่ายปัสสาวะ ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมน และสืบพันธุ์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต