เมนูหลัก

NU.1105NUTRITION AND HEALTH
พย.1105โภชนาการ และสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.13:30-16:30R19031L92911W 
อาจารย์: อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์
อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี92-91-1
สอบปลายภาค: 17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2815
17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
17 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 11:30 อาคาร 2 ห้อง R2816
Course Description
แนวคิดด้านโภชนาการ การจำแนกประเภท ความสำคัญและแหล่งที่มาของโภชนาการต่อร่างกายมนุษย์ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ความรู้เกี่ยวกับสารอาหารที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพอนามัยทุกช่วงวัยของชีวิต อาหารที่สมดุล
พิษภัยจากอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภค ภาวะโภชนาการ การจัดอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ และวัฒนธรรมของผู้บริโภค


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต