เมนูหลัก

NU.1106PATHOPHYSIOLOGY
พย.1106พยาธิสรีรวิทยา
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.09:00-12:00R19031C90900W 
  พฤ.13:00-16:00R19031C      
อาจารย์: อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี เชี่ยวโสธร ดูวอล
อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ
ดร.มาลินี ปั้นดี
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี90-90-0
สอบปลายภาค:
Course Description
พยาธิสภาพ กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์และอวัยวะในระบบต่าง ๆ กลไกการปรับตัว ปฏิกิริยาตอบโต้ การปรับตัวของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต