เมนูหลัก

NU.1107HUMAN DEVELOPMENT AND HEALTH PROMOTION
พย.1107พัฒนาการของมนุษย์ และการสร้างเสริมสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.13:00-16:00R19011C78762W 
  ศ.09:00-12:00R19011C      
อาจารย์: ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
อาจารย์พัชรนันท์ รัตนภาค
อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณวิภา สาครินทร์
อาจารย์วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา
อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์
อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาย จิโรจน์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี78-76-2
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการของมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาการตามวัย สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชนในการดูแลตนเองหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต