เมนูหลัก

NU.1107HUMAN DEVELOPMENT AND HEALTH PROMOTION
พย.1107พัฒนาการของมนุษย์ และการสร้างเสริมสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.13:00-16:00R19031C90882W 
  ศ.09:00-12:00R19031C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินตา เตชะวิจิตรจารุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณวิภา สาครินทร์
ดร.กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร
ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
อาจารย์เทียนทอง หาระบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาย จิโรจน์กุล
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์
อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์
อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์
ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี90-88-2
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการของมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาการตามวัย สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชนในการดูแลตนเองหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต