เมนูหลัก

NU.1201PHARMACOLOGY FOR NURSES
พย.1201เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.08:30-11:30R19011C77752W 
อาจารย์: อาจารย์อรุณี เพศยนาวิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี ชื่นกิตติยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณวิภา สาครินทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี77-75-2
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ปฏิกิริยาต่อกันของยา ฤทธิ์และอาการไม่พึงประสงค์จากยา ยาที่ใช้รักษาโรคตามระบบต่างๆ ยาลดไข้ ยาระงับปวด ยาต้านอักเสบ
และยารักษาการติดเชื้อ บทบาท และขอบเขตความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหารยาภายใต้กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การสืบค้น และการใช้ฐานข้อมูลทางยา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต