เมนูหลัก

NU.1202NURSING INFORMATICS
พย.1202สารสนเทศทางการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R212082C89890W 
อาจารย์: อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ
ผศ.ดร.สุมนา โสตติผลอนันต์
ดร.มาลินี ปั้นดี
อาจารย์จิตรลดา สมประเสริฐ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี89-89-0
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมายและความสำคัญของสารสนเทศทางการพยาบาล แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ
อินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย การเข้าถึงและการสืบค้นข้อมูลสุขภาพในระบบสารสนเทศ จริยธรรมในสังคมสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และจรรยาบรรณวิชาชีพ บัญชียาหลักแห่งชาติ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การสืบค้น และการใช้ฐานข้อมูลทางยา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต