เมนูหลัก

NU.1401INNOVATION AND CREATIVE WORK IN HEALTH
พย.1401นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทางสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:30-16:30R19021C80800W 
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไร อภัยจิรรัตน์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-80-0
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการ กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทางสุขภาพ โดยบูรณาการศาสตร์ทางสุขภาพและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริม ป้องกัน ดูแล หรือ ฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล
โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การจดทะเบียนสิทธิบัตร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต