เมนูหลัก

NU.2101BASIC CONCEPTS AND NURSING THEORIES
พย.2101แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฏีการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.13:00-15:00R19031C90891W 
อาจารย์: ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ
ผศ.ดร.สุมนา โสตติผลอนันต์
อาจารย์สุณีย์ ชื่นจันทร์
อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณวิภา สาครินทร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี90-89-1
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สอบปลายภาค 20 ก.พ. 66 เวลา 09:30 - 11:30 น. 
Course Description
ประวัติและวิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล ภาวะสุขภาพกับการเจ็บป่วย ระบบสุขภาพ การพยาบาลแบบองค์รวม ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร การประยุกต์ใช้กับบุคคล ครอบครัว และชุมชนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต