เมนูหลัก

NU.2202NURSING PROCESS AND HEALTH ASSESSMENT
พย.2202กระบวนการพยาบาล และการประเมินภาวะสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.08:30-12:30R19021C80800W 
อาจารย์: อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-80-0
สอบปลายภาค: 7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2826
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2822
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2821
7 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2820
Course Description
หลักการ ความสำคัญ ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผน การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาลหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต