เมนูหลัก

NU.2203ADULT NURSING 1
พย.2203การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.08:30-12:30R212082C89890W 
อาจารย์: อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน
อาจารย์ชัชวาล นภาวรรณ
อาจารย์สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ
ผศ.ดร.สุมนา โสตติผลอนันต์
อาจารย์จิตรลดา สมประเสริฐ
อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์
รศ.ดร.รัตนา จารุวรรโณ
อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี89-89-0
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการดูแลบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วย ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง หรือมีความผิดปกติอันเกี่ยวข้องกับ ความปวด การเคลื่อนไหวและประสาทสัมผัส หู ตา คอ จมูก การย่อยอาหารและการขับถ่าย
การขับถ่ายปัสสาวะ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบสืบพันธุ์สตรี การติดเชื้อ และการดูแลก่อนและหลังได้รับการผ่าตัด โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวม บนพื้นฐานความเอื้ออาทร ครอบคลุมทั้ง 4 มิติของการดูแลสุขภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต