เมนูหลัก

NU.2204ADULT NURSING 2
พย.2204การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.08:30-12:30R19031C89890W 
อาจารย์: อาจารย์จรัสศรี อินทรสมหวัง
อาจารย์นฤมล พรหมภิบาล
อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรินทร์ ศรีสง่า
ดร.มาลินี ปั้นดี
อาจารย์จีราพร พระคุณอนันต์
รศ.ดร.รัตนา จารุวรรโณ
อาจารย์อุระณี รัตนพิทักษ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี89-89-0
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการดูแลบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บป่วย ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง หรือมีความผิดปกติอันเกี่ยวข้องกับ การผันแปรออกซิเจน โลหิตวิทยาและระบบไหลเวียน ระบบประสาท
การเผาผลาญและระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน การเสียสมดุลน้ำและเกลือแร่ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน ความผิดปกติของเซลล์และเนื้อเยื่อ แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัยและการจัดการสาธารณภัย การจัดการสาธารณภัยในสถานบริการ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
การได้รับอุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวม บนพื้นฐานความเอื้ออาทร ครอบคลุมทั้ง 4 มิติของการดูแลสุขภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต