เมนูหลัก

NU.2205GERONTOLOGICAL NURSING
พย.2205การพยาบาลผู้สูงอายุ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:30-16:30R212082C89890W 
อาจารย์: อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี เชี่ยวโสธร ดูวอล
อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี89-89-0
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ นโยบายและแผนระดับชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิตใจและอารมณ์ สังคม และสติปัญญาในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ
และการพยาบาลผู้สูงอายุ ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย และการดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยใช้กระบวนการพยาบาล นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม บนพื้นฐานความเอื้ออาทร
และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต