เมนูหลัก

NU.2207ETHICS AND LAWS IN NURSING
พย.2207จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:30-12:30R212082C89890W 
อาจารย์: ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี เชี่ยวโสธร ดูวอล
อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี89-89-0
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด และทฤษฎีจริยศาสตร์ จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล กฎหมายวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม ในการดำรงตน และการประกอบวิชาชีพ
ปัญหาด้านจริยธรรมและกฎหมาย ในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต