เมนูหลัก

NU.2208TRANSCULTURAL NURSING
พย.2208การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พ.13:30-15:30R19011C77752W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาย จิโรจน์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี77-75-2
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรรเกี่ยวกับการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะทางวัฒนธรรม และการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาล ความเชื่อ ทัศนคติ วัฒนธรรมของชนชาติ และศาสนา ต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ และการประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ใช้บริการจากหลากหลายวัฒนธรรมหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต