เมนูหลัก

NU.2305COMMUNITY HEALTH NURSING 2
พย.2305การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.10:00-15:00R24142C89890W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินตา เตชะวิจิตรจารุ
ดร.พิมพ์พัฒน์ จันทร์เทียน
ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
อาจารย์ดวงทิพย์ อนันต์ศุภมงคล
อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก
อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาย จิโรจน์กุล
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี89-89-0
สอบปลายภาค:
Course Description
อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม บทบาทของพยาบาลในงานอาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม และเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ การใช้กระบวนการพยาบาล ในการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างเป็นองค์รวม การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน
การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน การดำเนินงานตามแผนและโครงการ และการประเมินผล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ทีมสุขภาพ สหวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต