เมนูหลัก

NU.2402NURSING ADMINISTRATION
พย.2402การบริหารการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.08:30-12:30R19021C80800W 
อาจารย์: อาจารย์สุระพรรณ พนมฤทธิ์
อาจารย์นฤมล พรหมภิบาล
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ
อาจารย์พนิดา รัตนไพโรจน์
อาจารย์ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี80-80-0
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและเทคนิคการบริหาร ภาวะผู้นำ และการเป็นผู้นำทางการพยาบาล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทางการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและองค์กรสุขภาพ
การบริหารหอผู้ป่วย การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล การบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงหลักเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต