เมนูหลัก

NU.4302ENTREPRENEURSHIP IN HEALTH BUSINESS
พย.4302การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R19031C40391W 
  ศ.09:00-12:00R19031C      
อาจารย์: ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
อาจารย์นิภา ลีสุคนธ์
อาจารย์บุณณ์พัชรเกษม เสริมวัฒนากุล
อาจารย์อัจฉรี จันทนจุลกะ
ดร.อิทธิกร ขำเดช
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-39-1
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สุขภาพ การประกอบธุรกิจด้านสุขภาพ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ความพร้อม และการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการตัดสินใจประกอบธุรกิจ การจัดการองค์การธุรกิจและบุคคล การผลิตและการตลาด
การออกแบบธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจตามบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร กฎหมาย และจริยธรรมการประกอบธุรกิจสุขภาพ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต