เมนูหลัก

NU.4303INTEGRATED AND MULTIDISCIPLINARY HEALTH PROJECT
พย.4303โครงการบูรณาการด้านสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R111032C402218W 
  ศ.09:00-12:00R111032C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
อาจารย์อรุณี โสตถิวนิชย์วงศ์
อาจารย์ฉันท์ทิพย์ พลอยสุวรรณ
ดร.ชัชวาล วงค์สารี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-22-18
สอบปลายภาค:
Course Description
การศึกษาสภาพปัญหาในสถานการณ์จริง ในหน่วยงาน ชุมชน หรือสถานที่ที่เลือกสรร การออกแบบโครงการ และการดำเนินงานโครงการด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ผู้ป่วย
ผู้ที่พำนัก หรือทำงานในสถานที่นั้นๆ จากการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของสหสาขา อย่างสอดคล้องกับบริบทของสังคมในยุคดิจิตอล


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต