เมนูหลัก

TM.211FINANCE AND ACCOUNTING FOR TOURISM
จท.211การเงินและการบัญชีสำหรับการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-18:30RN/AN/AC20173W 
อาจารย์: อาจารย์อาบูดีล์ หะยีแล๊ะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
12-0-12
20-12-8
12-0-12
รหัส 610608403242,610608403714,610608402245,610608400239,590608426912
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด หลักการในการจัดทำการเงินและการบัญชีที่สำคัญ การบันทึกบัญชีสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ การจัดทำงบทดลอง
หลักเกณฑ์การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การจัดทำงบประมาณเงินทุน การตัดสินใจในการลงทุน ตลอดจนจริยธรรม และความรับผิดชอบของนักบัญชี


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต