เมนูหลัก

TM.316TOURISM DEVELOPMENT, PLANNING AND MANAGEMENT
จท.316การพัฒนา วางแผนและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-18:30RN/AN/AC13121W 
อาจารย์: ดร.ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพันธุ์
อาจารย์ขวัญณภัทร ขนอนคราม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี13-12-1
สอบปลายภาค:
Course Description
ปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์สาเหตุและความเป็นไปได้ของการพัฒนา หลักการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ แนวทางการดำเนินงาน
การจัดการ การควบคุม และการประเมินผล มีการพัฒนาการจัดโครงงานวางแผนและจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต