เมนูหลัก

TM.324ALTERNATIVE TOURISM
จท.324การท่องเที่ยวทางเลือก
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  800 อา.08:30-18:30RN/AN/AC13121W 
อาจารย์: อาจารย์นิวัช รุ่งเรืองกนกกุล
อาจารย์ศิรินภา รัชตโพธิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี13-12-1
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี ความหมาย ขอบข่าย ประเภทและรูปแบบทางการท่องเที่ยวทางเลือกแบบต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวทางเลือก รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ
ที่สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน วิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบจากกรณีศึกษาต่างๆ ในการจัดการการท่องเที่ยวทางเลือก


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต