เมนูหลัก

PSY 8513PARADIGMS AND STRATEGIES FOR DEVELOPING HUMAN POTENTIALS FOR THE DIGITAL AGE SOCIETY
จว 8513กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์สำหรับสังคมยุคดิจิทัล
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (0-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ปริญญาเอก
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.09:00-16:00RN/AN/AC15123W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
สอบปลายภาค:
Course Description
การสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์และการบูรณาการกรอบแนวคิดและกลยุทธ์ทางจิตวิทยา การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและการผสานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ กรอบคิดนวัตกรรม ความแตกต่างหลากหลาย การเรียนรู้ตลอดชีวิตหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต