เมนูหลัก

CH.202SPECIFIC CHINESE WRITING FOR TOURISM BUSINESS
ศจ.202การเขียนภาษาจีนสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 อ.13:30-15:30R2935M2C1055W 
  อ.15:30-17:30R2935M2L      
อาจารย์: อาจารย์ภูวเมศฐ์ เลาบวรเศรษฐี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี10-5-5
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =CH.243 
Course Description
ศึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารด้านการเขียนภาษาจีน ฝึกการตอบจดหมายธุรกิจ การทำบันทึกย่อจากการบรรยายหรือการสนทนาทางโทรศัพท์
การจัดคณะท่องเที่ยว การจัดการเกี่ยวกับการเดินทาง การจัดประชุม และนันทนาการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต