เมนูหลัก

HM.427HOTEL MEDIA PRODUCTION
จร.427การผลิตสื่อสำหรับงานโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.09:00-12:00R22172C40373M 
อาจารย์: อาจารย์อาคีรา ราชเวียง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี35-32-3
สอบปลายภาค:
Course Description
วิธีการ การวางแนวคิด การกำหนดแนวเรื่อง การสร้างเนื้อหา สื่อประเภทต่างๆ สำหรับธุรกิจการโรงแรม เช่น สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ภาพสไลด์ เทปบันทึกภาพและบันทึกเสียงเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจการโรงแรม มีการฝึกปฏิบัติหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต