เมนูหลัก

HM.428HOTEL PLANNING AND DESIGN
จร.428การวางแผนและออกแบบโรงแรม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 พฤ.09:00-12:00R29052C40391W 
อาจารย์: อาจารย์สิทธิพร แจ่มเที่ยงตรง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี40-39-1
สอบปลายภาค:
Course Description
การเลือกโครงสร้างและรูปแบบโรงแรมให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกของอาคารโรงแรม การตกแต่งภายในและการจัดบริเวณของโรงแรม ระบบการควบคุมมลภาวะและระบบการประหยัดพลังงาน รวมทั้งการวางแผนบำรุงรักษาอาคารของโรงแรม มีการศึกษานอกสถานที่หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต