เมนูหลัก

HM.430MEETING AND EXHIBITION MANAGEMENT
จร.430การจัดการการประชุมและนิทรรศการ
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ส.13:00-16:00R24182C76760W 
อาจารย์: อาจารย์อาคีรา ราชเวียง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี67-67-0
รหัส 600607428637,620607401822,620607404457,620607401951,620607401825,620607401824,610607402077,610607402962,610607403047
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2901
10 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2904
10 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2902
10 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2903
Course Description
ความสำคัญ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดประชุม และนิทรรศการระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ขั้นตอนการวางแผนงานการจัดประชุมและนิทรรศการ ตั้งแต่การรับงานประชุม และนิทรรศการการดำเนินงานก่อนจัดงาน การพิจารณาเลือกสถานที่
อุปกรณ์ในการจัดงาน สิ่งอำนวยความสะดวก การประสานงานกับหน่วยงานต่าง การประเมินผลการดำเนินงาน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต