เมนูหลัก

DB1100COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR DIGITAL BUSINESS
ธด1100คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-10:30R25322C52520W 
  ศ.10:30-12:30R2631M2L      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี52-52-0
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
  012 ศ.08:30-10:30R25322C51510W 
  ศ.10:30-12:30R2633M2L      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการการเงินและการลงทุน ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-32-18
50-0-50
47-20-27
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2218
3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
  013 ศ.08:30-10:30R25322C50491W 
  ส.08:30-10:30R2633M2L      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-49-1
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2219
3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  021 ศ.13:00-15:00R25322C513021W 
  ศ.15:00-17:00R2636M2L      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่-บัณฑิตพรีเมี่ยม CPALL ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-25-25
5-5-0
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
หมายเหตุ: =BS.211 
  022 ศ.13:00-15:00R25322C553619W 
  ศ.15:00-17:00R2633M2L      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่) แขนงการจัดการธุรกิจสมัยใหม่-บัณฑิตพรีเมี่ยม CPALL ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
50-33-17
5-3-2
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
  023 ศ.13:00-15:00R25322C50419W 
  ส.10:30-12:30R2633M2L      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์
ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี50-41-9
สอบปลายภาค: 3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2434M
3 ต.ค. 2563 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
Course Description
ระบบธุรกิจ ระบบสารสนเทศ ความเชื่อมโยงของระบบงานในธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์ดิจิทัล
(ต่อ)แนวโน้มธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต