เมนูหลัก

DB1100COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR DIGITAL BUSINESS
ธด1100คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจดิจิทัล
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 ศ.08:30-10:30R27302C50482M 
  ศ.10:30-12:30R2634M2L      
อาจารย์: อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี50-48-2
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/ErMrvo3yZX 
  012 ศ.08:30-10:30R27302C50500M 
  ศ.10:30-12:30R2636M2L      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) ทุกชั้นปี
50-39-11
50-11-39
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/ErMrvo3yZX 
  013 ศ.08:30-10:30R27302C50050M CLOSED 
  ศ.13:00-15:00R2631M2L      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี50-0-50
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/ErMrvo3yZX 
  021 ศ.13:00-15:00R27152C52511W 
  ศ.15:00-17:00R2634M2L      
อาจารย์: ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
อาจารย์ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ทุกชั้นปี
44-38-6
10-9-1
รหัส 640102400894,640102402530,640108402796,640108403255
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/CbIokVaQEv 
  022 ศ.13:00-15:00RN/AN/AC50050W CLOSED 
  ศ.15:00-17:00R2631M2L      
อาจารย์: อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งฤทธิ์
ดร.จันทร์เพ็ญ ต้นสกุลอารี
สำรองสำหรับ:บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บัณฑิตพรีเมี่ยมCPALL ทุกชั้นปี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) ทุกชั้นปี
38-0-38
12-0-12
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ยุบรวม 021 https://line.me/R/ti/g/CbIokVaQEv 
Course Description
ระบบธุรกิจ ระบบสารสนเทศ ความเชื่อมโยงของระบบงานในธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์ดิจิทัล
(ต่อ)แนวโน้มธุรกิจดิจิทัล การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต